O nás

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a  UPJŠ Košice zabezpečuje liečebno-preventívnu činnosť v celom rozsahu odboru otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku u detí a dospelých. Na klinike sú zriadené viaceré špecializované pododdelenia a ambulancie –  pre otoneurológiu, onkológiu, audiológiu a endoskópiu. Klinika zachytila všetky rozvojové trendy odboru otorinolaryngológia. V súčasnosti na klinike prebieha postgraduálne školenia v otoneurológii a v rekonštrukčnej chirurgii stredného ucha. Lekári z celého Slovenska a zo zahraničia počas kratších alebo dlhších predatestačných pobytov získavajú na klinike veľmi cenné teoretické aj praktické vedomosti a skúsenosti. Klinika pravidelne organizuje výučbové kurzy disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha. V roku 1995 sa rozšírila paleta chirurgických výkonov na klinike o operácie štítnej žľazy. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku je pracovisko, kde sa vykonáva otoneurochirurgia a chirurgia leterálnej bázy lebky v celom rozsahu. Na klinike sa rieši komplexným spôsobom aj problematika nervus facialis, od r. 2008 sa začala vykonávať otologická implantológia a v roku 2010 sa definitívne v rámci kliniky zriadilo aj Centrum kochleárnej implantácie.

Dnes je klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku moderným, intenzívne sa rozvíjajúcim pracoviskom s veľkou perspektívou.